Splošni pogoji poslovanja in pravilnik o zasebnosti

Splošni pogoji poslovanja za Aleksander Batič – samozaložnik

Spletna prodaja knjige, odgovornost v zvezi knjige in spletne strani www.vseeno.vse-je-eno.si/:

Aleksander Batič – samozaložnik

Klaričeva 7a  6000 Koper

TRR: SI56 1010 0006 0265 416 odprt pri Banka Intesa Sanpaolo d.d.

Koordinacija samo za Fondacijo 3 in izvedbo partnerskih delavnic (kmalu več informacij na www.interso.eu):
INTERSO Integracija ekonomije, razvoja, sociale in okolja
Inštitut za individualno in družbeno odgovornost

(kratko ime INTERSO, Koper)

direktor: Aleksander Batič
Klaričeva ulica 7A, 6000 Koper

(TRR INTERSO, Koper – samo ob dogovoru sodelovanj: SI56 1010 0005 1945 920 odprt pri Banka Intesa Sanpaolo d.d.)

 

Ponudnik je Aleksander Batič – samozaložnik

Naročnik, stranka je vsaka pravna ali fizična oseba, ki je s ponudnikom preko ponudnikove spletne strani ali na drug ustrezen način sklenila poslovno razmerje za nakup knjige in sodelovanje na področju kulture (v nadaljevanju naročnik ali stranka).

 

Veljavnost in uporaba splošnih pogojev

Splošni pogoji ponudnika knjige so zavezujoči za vse uporabnike oziroma stranke. Za sodelovanje z INTERSO, Koper so drugi pogoji in dogovori.

Stranka z uporabo ponudnikovih storitev potrjuje, da je seznanjena s celotno vsebino teh splošnih pogojev, jih razume in jih v celoti sprejema.

Splošni pogoji imajo skupaj z opravljenim naročilom storitev preko spletne strani www.vseeno.vse-je-eno.si in vseh podstrani tega spletnega mesta naravo pogodbe, sklenjene med ponudnikom in naročnikom. V kolikor ponudnik in naročnik skleneta pogodbo v pisni obliki, splošni pogoji dopolnjujejo pogodbena določila. V primeru neskladja imajo posamezna določila pogodbe prednost pred določili Splošnih pogojev.

Ponudnik je upravičen spreminjati določila teh splošnih pogojev brez predhodnega obvestila, pri čemer se za datum spremembe šteje objava na strani www.vseeno.vse-je-eno.si/.

V primeru spremembe cene knjige, spremenjene cene veljajo z dnem objave.

Ponudnika zavezuje tudi Zakon o enotni ceni knjige.

 

Cene in komercialni pogoji 

Cena knjige na spletni strani je v evrih (€) in, če ni posebej določeno drugače, ne vsebuje davka na dodano vrednost (DDV) – Aleksander Batič – samozaložnik ni davčni zavezanec.

Ponudnik in naročnik lahko skleneta individualni dogovor o sodelovanju na področju kulture.

Stranka soglaša, da ji lahko ponudnik izda račun samo v elektronski obliki in ji ga pošlje po e-pošti oziroma s sredstvi elektronske komunikacije. V kolikor stranka želi oziroma zahteva izdajo računa/-ov v papirnati obliki, ima ponudnik pravico stranki zaračunati administrativne stroške izdaje in pošiljanja računa.

Ponudnik stranki pošlje knjigo/e v najkrajšem možnem času po plačilu, vidnem na transakcijskem računu ali na PayPal-u; tudi plačilne kartice so vodene preko PayPal-a. V primeru plačila v prednaročilu, torej pred izidom knjige, ponudnik pošlje knjigo/e čimprej, ko razpolaga z natisnjenimi knjigami.

Načini plačila:

plačilo na TRR– plačilo na transakcijski račun ponudnika. Na spletni strani www.vseeno.vse-je-eno.si/ se knjige naroči na različne načine:

1) preko bančne nakaznice,

2) s plačilom PayPal in s plačilnimi karticami preko PayPal.

PayPal je s svojimi storitvami med najbolj varnimi in zanesljivimi ponudniki na svetu.

Po izpolnitvi naročilnice in oddaje naročila, je stranka preusmerjena na stran s podatki za plačilo, kjer izbere način plačila.

(istočasno pa dobi na svoj E-mail potrdilo o naročilu, kateremu so prav tako priloženi podatki za plačilo.)

 

Tehnični postopki za sklenitev pogodbe (naročilo)

Kot navedeno, se za sklenitev pogodbe šteje oddaja naročila. Uporabnik oziroma stranka odda naročilo na spletni strani s klikom na jasno označene gumbe. Po kliku na gumb za naročilo je uporabnik preusmerjen na stran s ‘košarico’, kjer je možno izbirati količino. S klikom na gumb za nadaljevanje naročila je uporabnik preusmerjen na stran, kjer vpiše svoje podatke, ki so potrebni za naročilo. Na isti strani je tudi možnost izbire med ponujenimi načini plačila ter povzetek naročila, na dnu strani pa mora uporabnik označiti strinjanje s temi splošnimi pogoji poslovanja. Uporabnik lahko izbere Izvode knjige s kratkim posvetilom in podpisom avtorja ali brez. Naročilo se zaključi s klikom na gumb na dnu strani.

Po oddaji naročila je uporabnik preusmerjen na zaključno stran s povzetkom naročila, istočasno pa na svoj E-naslov prejme sporočilo z obvestilom, da je naročilo v obdelavi ter povzetkom naročila.

Po prejetem plačilu prejme uporabnik na svoj E-naslov sporočilo z obvestilom o zaključenem naročilu.

 

Tehnična sredstva za prepoznavanje in popravo napak pred oddajo naročila

V spletni trgovini so omogočena osnovna sredstva za prepoznavanje in popravo napak pred oddajo naročila in sicer preverjanje črkovanja, preverjanje ustreznega zapisa E-naslova, na katerega je možno kontaktirati kupca v primeru napak pri naročilu in pa preverjanje lokacije (mesto in država) – spletna prodaja brez poštnih stroškov je možna le na območju Slovenije, Avstrije in Italije. Uporabniki iz drugih držav naj po e-pošti kontaktirajo ponudnika.

 

Avtorske pravice

Stranka (naročnik),  v nobenem primeru ne more pridobiti nobenih avtorskih pravic knjige. Za sodelovanja na področju kulture in drugih področjih kontaktirajte ponudnika.

Ponudnik lahko kadarkoli spremeni način označitve avtorstva oziroma imetništva materialnih avtorskih pravic.

V primeru, da ponudnik izdela določen kulturni program sam ali v sodelovanju z zunanjimi partnerji, se vse v zvezi z avtorskimi pravicami dogovori in zapiše za vsak tak program posebej.

Brez izrecnega pisnega soglasja ponudnika je stranki,  prepovedano posegati v avtorska dela ponudnika, jih predelovati ali prirejati ter prenašati pravice na teh delih na tretje osebe.

 

Podpora strankam

Strankam je na voljo podpora, ki se praviloma vrši preko elektronske pošte ali telefonskih številk, ki so objavljene na spletnih straneh ponudnika.

Ponudnik je obvezan upoštevati le zahtevke za podporo, ki so bili oddani preko spletnih strani ponudnika ali poslani na elektronske naslove ponudnika, ki so za takšne primere navedeni na spletnih straneh, iz kontaktne e-pošte naročnika, ki jo je navedel ob naročilu (v nadaljevanju e-pošta naročnika).

Naročnik z opravljenim naročilom dovoli ponudniku pošiljanje informacij, obvestil in anketnih vprašalnikov, ki so neposredno ali posredno povezani z naročilom ponudnika, na e-pošto naročnika.

 

Pravice in obveznosti ponudnika

Storitve ponudnika so odvisne od splošnega delovanja omrežja internet. Stranka razume, da je dostopnost strežnikov odvisna od tretjih oseb, ponudnik pa bo naredil vse, kar je v njegovi moči za neprekinjeno in nemoteno delovanje.

Ponudnik se obvezuje, da bo vse svoje storitve opravljal na profesionalen in etičen način.

Ponudnik ima pravico uporabiti pozitivne izjave strank, ki jih pridobi preko elektronskih sporočil in telefonskih razgovorov, v tržne namene. Ponudnik se zavezuje, da bo podatke anonimiziral in s tem onemogočil identifikacijo stranke, razen v primeru, ko od stranke pridobi privolitev.

Ponudnik ima pravico uporabiti podatke iz strežniških dnevnikov in drugih virov za analitiko, boljšo segmentacijo strank in trženje strankam.

 

Izključitev in omejitev odgovornosti ponudnika ter odgovornost stranke

Ponudnik ni odgovoren za škodo, ki bi pri branju knjige ali uporabi njegovih storitev nastala stranki, če je škoda posledica:

-ravnanja stranke ali osebe, za katero stranka odgovarja oziroma deluje v strankinem interesu;

-ravnanja tretjih oseb;

-višje sile; za višjo silo se štejejo tudi daljša prekinitev dobave ali motnje v dobavi električne energije, nepredvidena napaka na strojni ali programski opremi, izpad internetnega omrežja ali motnje v dostopu do njega, tehnične težave ponudnika kolokacije strežnikov ali drugih dobaviteljev produktov in storitev, ki jih potrebuje ali uporablja ponudnik; navedeni dogodki se štejejo za višjo silo, tudi če izvirajo iz sfere ponudnika.

Ponudnik ni odgovoren za škodo, ki bi stranki ali z njo povezani osebi nastala zaradi okužb z virusi ali drugo zlonamerno kodo ali zaradi vdora v računalniški oziroma informacijski sistem.

Naročnik je odgovoren za izdelavo in shranjevanje varnostnih kopij svojih podatkov, ki se nahajajo na strežnikih ponudnika.

Uporabnik, ki pri uporabi storitve povzroči škodo ponudniku ali tretjim osebam, jo je dolžan povrniti po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti. Posredovanje podatkov, ki so potrebni za uveljavljanje odškodnine, oškodovancu ali od njega pooblaščeni osebi, sodišču ali drugemu pristojnemu organu se ne šteje za kršitev uporabnikovih poslovnih skrivnosti.

Stranka bo pri uporabi spletnih strani in aplikacij ponudnikov uporabljala najnovejše različice brskalnikov Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera. V primeru, da stranka ne uporablja najnovejših različic brskalnikov, ponudnik ni odgovoren za napačno delovanje ali prikaz strani in aplikacij.

 

Seznanitev z odgovornostjo podjetja za stvarne napake

Ponudnik se zavezuje, da bo naročniku izročil knjigo v skladu s predstavitvenim materialom ter pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve.

V skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov je napaka stvarna:

– če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;

– če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;

– če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;

– če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Primernost knjige za normalno rabo se presoja glede na običajno prakso prodaje knjig in ob upoštevanju kakršnihkoli ponudnikovih izjav o značilnostih blaga (programi v kulturi), ki jih je dal ponudnik zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo ali pisnimi navedbami.

Za odgovornost za stvarne napake se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, če ta zakon ne določa drugače.

 

Uveljavljanje pravic potrošnika z naslova stvarne napake

Naročnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti ponudnika takoj po prejemu knjige ali neposredno ob izvajanju storitve (programi v kulturi).
Naročnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in naročniku omogočiti, da storitev (programi v kulturi) popravi.

Naročnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od ponudnika zahtevati, da:

– odpravi napako v programu oziroma materialu ali

– vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali

– vrne plačani znesek.

V vsakem primeru ima naročnik tudi pravico, da od ponudnika zahteva povrnitev škode oziroma stroškov, ki nastanejo zaradi pomanjkljivo pripravljenih programov.

Pravice naročnika iz prvega odstavka ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil ponudnika.

 

Obveznosti ponudnika v primeru stvarne napake

Če obstoj napake na določenem produktu ponudnika oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi ni sporna, mora ponudnik čimprej, vendar najpozneje v roku osmih dni ugoditi potrošnikovi zahtevi. V kolikor knjiga ni na zalogi jo dostavi čimprej po ponatisu.

Ponudnik mora pisno odgovoriti naročniku na zahtevo najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu oz. v osmih dneh po odsotnosti, če je obstoj napake na produktih oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi sporen.

 

Pravice in obveznosti naročnika

Stranke, ki niso potrošniki, v nobenem primeru oziroma času nimajo pravice do vračila kupnine ob odpovedi naročenih storitev oz. pogodbe po tem, ko je ponudnik že prejel njihovo plačilo.

Če pride do spremembe podatkov, ki jih je stranka navedla ob naročilu knjige, je dolžna o spremembi podatkov pisno obvestiti ponudnika takoj, ko to izve. Naročnik trpi vse neugodne posledice spremembe podatkov.

 

Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2)

S sprejetjem splošnih pogojev se stranka, ki je splošne pogoje sprejela, strinja s procesiranjem njihovih osebnih podatkov v skladu s splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) in v skladu s splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR), da se njihov e-mail lahko uporablja za promocijske aktivnosti, oglaševanja, za pošiljanje ponudb iz področja marketinga.

 

Pritožbeni postopki

V primeru težav se kupec s ponudnikom lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti na aleksander@vseeno.vse-je-eno.si ali po klasični pošti na naslov, naveden na spletni strani.

Ponudnik se zavezuje, da bo pritožben postopek vodil resno in korektno, ter da se bo (v primeru upravičenosti pritožbe kupca) nemudoma odzval v skladu s temi splošnimi pogoji in izpolnil svoje obveznosti, ki jih po teh določilih ima do kupca oziroma naročnika.

Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

 

Končne določbe

Ponudnik in stranka se zavezujeta spore reševati po mirni poti, v kolikor to ne bo mogoče, pa bo o sporih odločalo stvarno pristojno sodišče po vsakokratnem sedežu ponudnika.

Razmerje med ponudnikom in stranko se presoja po slovenskem pravu, brez uporabe pravil o mednarodnem zasebnem pravu in postopku.

Ponudnik besedila pogodbe ne shranjuje. Pogodbo je mogoče skleniti v slovenskem jeziku.

Aleksander Batič – samozaložnik

Splošni pogoji so bili nazadnje spremenjeni 3. 11. 2022.

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Nameni obdelave osebnih podatkov

Osebne podatke (ime in priimek, naslov, naslov elektronske pošte, telefonska številka) Aleksander Batič – samozaložnik, obdeluje zgolj za naslednje namene:

– za vodenje evidence o kupcih knjige, ki so objavljene na spletni strani www.vseeno.vse-je-eno.si/

– za pošiljanje e-poštnih sporočil (novic) z namenom obveščanja o naših dogodkih ali dogodkih, pri katerih Aleksander Batič – samozaložnik kakorkoli sodeluje ali ga priporoča,

– za pregled poslanih e-poštnih sporočil, ki jih je posameznik odprl oziroma ga ni odprl, katere povezave je odprl oziroma kliknil (katere vsebine je bral oziroma si jih ogledoval), koliko časa je bral ali si ogledoval posamezno vsebino;

– za segmentiranje posameznikov na podlagi dejstev iz prejšnje alineje in nadaljnje pošiljanje prilagojenih (individualiziranih) e-poštnih sporočil (to pomeni, da lahko različni posamezniki prejemajo e-poštna sporočila z različno vsebino) z namenom boljšega (bolj relevantnega) obveščanja posameznikov in doseganja višje stopnje odzivnosti na poslana e-poštna sporočila;

– za namene analize življenjske poti uporabnika na spletni strani: od kod je uporabnik prispel na spletno mesto (vir prometa), za spremljanje zadrževanja na spletni strani, katere spletne strani je obiskoval, katere vsebine je prenesel oziroma si jih ogledal.

Vsa analiza in upravljanje s podatki je zgolj za interno evidenco, ki jo uporablja Aleksander Batič – samozaložnik.

 

Varstvo osebnih podatkov

Aleksander Batič – samozaložnik deluje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/2007) in s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679) ter posamezniku, kateremu v sklopu varovanja osebnih podatkov zagotavljamo naslednje pravice:

Pravica, da od Aleksander Batič – samozaložnik kot upravljavca osebnih podatkov, kadarkoli zahteva dostop do osebnih podatkov, naslednje informacije in aktivnosti:

– namene obdelave,

– vrste osebnih podatkov, uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki,

– predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja,

– obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, razloge zanj kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika.

– brezplačno kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določi posameznik sam (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahteva drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki). Za dodatne kopije, ki jih zahteva, lahko upravljavec zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov,

– popravek netočnih osebnih podatkov,

– omejitev obdelave, kadar posameznik oporeka točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov, je obdelava nezakonita in nasprotujem izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevam omejitev njihove uporabe,

– upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, pa jih ponudnik potrebujem za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,

– izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru, kadar prekličem to privolitev za obdelavo osebnih podatkov,

– izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da te podatke posredujem drugemu upravljavcu, ne da bi me prvotni upravljavec pri tem oviral,

– prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov,

– pravica, da zoper upravljavca vloži pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov. Zanj ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj znatno vpliva, če so izpolnjene predpostavke iz člena 22 Splošne uredbe o varstvu podatkov.

 

Postopek uveljavljanja pravic posameznika

Seznanjen sem, da lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovim v pisni obliki na upravljavca, in sicer na e-naslov aleksander@vseeno.vse-je-eno.si

Seznanjen sem, da lahko upravljavec za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od mene zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da me ne more zanesljivo identificirati.

Seznanjen sem, da mora upravljavec na mojo zahtevo, s katero uveljavljam svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

Koper, 3. 11. 2022